Privacy reglement

Thermiek Creatieve therapie

Privacy Regelement van       Thermiek creatieve therapie

Algemeen:

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft Thermiek creatieve therapie, die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten

die gelden op grond van de AVG.

Thermiek

In mijn praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt . Dit betreft uitsluitend de verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn om de door u gevraagde ondersteuning goed te

kunnen geven, en die nodig zijn voor het financieel afhandelen van de begeleiding.

Praktijk Thermiek is  volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van

persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit

voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

• Uw gegevens worden alleen voor specifieke doeleinden verzameld:

* voor de doelen van begeleiding van u of  uw kind (dossiervorming);

* voor algemene en financiële administratie

• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden

• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u

verwerkt worden. Thermiek is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor

goede zorgverlening (max. 15 jaar).

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

•Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt

worden.

•Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van

een ander daardoor niet wordt geschaad).

•Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat

nodig mocht zijn.

•Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te

vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van

de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens

op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

•Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard)

aan uw dossier.

•Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens

te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een

ouder, schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  • Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Thermiek heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Dit houdt onder andere in dat de Thermiek voor verstrekking van uw

persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel

bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan

de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer

gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een

derde.

Daar waar derden betrokken zijn voor de bedrijfsvoering en zij voor de verwerking

van gegevens persoonsgegevens nodig hebben, wordt gewerkt met een

verwerkersovereenkomst waarin geheimhouding wordt vastgelegd.

Beveiligde omgeving

Om uw gegevens zo veilig mogelijk te bewaren, maakt Thermiek  gebruik van:

•wachtwoorden op laptop en telefoon

•de laatste up-dates van software laptop en telefoon

•een betaald antivirusprogramma op de laptop

Datalek

Als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die

gegevens zou moeten hebben spreken we van een datalek. Het is het gevolg van

een beveiligingsprobleem. Bijv. gestolen laptop of uitgelekte computerbestanden.

Afhankelijk van de ernst van het lek en de gevoeligheid van de gegevens wordt dit

gemeld aan AutoriteitPersoonsgegevens.

Benekom,  maart 2022

Thermiek | Creatieve Therapie